“Quality Steel by Quality People” “Quality Steel by Quality People” “Quality Steel by Quality People”

 บอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบการพิจารณา

    เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557
    เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
    เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

 เอกสารมอบฉันทะ

    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบเฉพาะสำหรับ Custodian)
    ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เพื่อประกอบการพิจารณาผู้รับมอบฉันทะ)

 เอกสารการแสดงสิทธิ และอื่นๆ

    หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

  อ่านต่อ...