“Quality Steel by Quality People” “Quality Steel by Quality People” “Quality Steel by Quality People”

ข่าวบริษัท


  แจ้งมติที่่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ

     หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดี
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 งดจ่ายเงินปันผล
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติกรรมการที่่เสนอเลือกตั้งกลับเข้า
                           มาแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 เอกสารมอบฉันทะ
     แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
     แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
     แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบเฉพาะสำหรับ Custodian)
     ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เพื่อประกอบพิจารณาผู้รับมอบฉันทะ)
 เอกสารการแสดงสิทธิ และอื่นๆ
     หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
     ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
     แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

     หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 ข้อมูลย้อนหลัง และอื่นๆ อ่านต่อ....