• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

 • ข่าวสารบริษัท
 • ข่าวอุตสาหกรรมเหล็ก
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหล็ก
image

คณะผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท

คณะผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท เมื่อวันที่ 22 พ.ย.

อ่านต่อ
image

แจ้งมติในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อ่านต่อ
image

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ

รางวัลแห่งความสำเร็จ (ISO,CSR)

“เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะ
บริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นชนิดม้วนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ”

รายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเหล็ก แผ่นรีดร้อนแบบครบวงจร หลอม หล่อ รีด ในโรงงานเดียวกัน จึงดำเนินนโยบายทางธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายในการ ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบใส่ใจในการดูแลกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้า พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ ผลิตสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ดูแลและ บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม อีกทั้งให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงานภายในองค์กรให้มีความสุข ทางาน อย่างปลอดภัย มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนอบรมพัฒนาบุคคลากร ให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบายหลักของบริษัทเสมอมา          

img

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล - ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

We are proud
with our achievements

265

STAFFS ACROSS WORLDWIDE

359

SATISFIED CUSTUMERS

112

AWARDS WINNING