• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ข้อมูลทั่วไปชื่อบริษัทบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)  
G J Steel Public Company Limited
ชื่อย่อ    GJS
เลขทะเบียนบริษัท0107538000401
ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048
ที่ตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขที่ 358 หมู่ที่ 6 
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ (038) 345-950    โทรสาร (038) 345-693
เว็บไซต์http://www.gjsteel.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท5 มกราคม 2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน9 สิงหาคม 2538
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก2 กรกฎาคม 2539
กำลังผลิต1,500,000 ตันต่อปี
จำนวนพนักงาน804 คน
ทุนจดทะเบียน27,600,824,751.36  บาท
ทุนชำระแล้ว24,467,648,060.16  บาท
จำนวนหุ้นสามัญหุ้นสามัญจำนวน 25,487,133,396 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ (02) 009-9999  โทรสาร (02) 009-9991 
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong

ผู้สอบบัญชี


บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 679 5400      โทรสาร (02) 679 5500

นักลงทุนสัมพันธ์ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ (02) 267-8222 ต่อ 1229 และ 1438
E-mail : IR@gjsteel.co.th
ข้อมูลสำคัญอื่น- ไม่มี -