• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)  
G J Steel Public Company Limited
ชื่อย่อ    
GJS
เลขทะเบียนบริษัท
0107538000401
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048
ที่ตั้งโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขที่ 358 หมู่ที่ 6 
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ (038) 345-950    โทรสาร (038) 345-693
เว็บไซต์
http://www.gjsteel.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท
5 มกราคม 2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
9 สิงหาคม 2538
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
2 กรกฎาคม 2539
กำลังผลิต
1,500,000 ตันต่อปี
จำนวนพนักงาน
804 คน
ทุนจดทะเบียน27,600,824,751.36  บาท
ทุนชำระแล้ว24,467,648,060.16  บาท
จำนวนหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญจำนวน 25,487,133,396 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.96 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ    
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ (02) 009-9999  โทรสาร (02) 009-9991 
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong
ผู้สอบบัญชี
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885) หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563) เลขที่ 491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น1 ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 234-1676    โทรสาร (02) 237-2133 
นักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ (02) 267-8222 ต่อ 1229 และ 1438
E-mail : IR@gjsteel.co.th
ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -