• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

สารประธาน CSR

            ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเหล็ก แผ่นรีดร้อนแบบครบวงจร หลอม หล่อ รีด ในโรงงานเดียวกัน จึงดาเนินนโยบายทางธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายในการ ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบใส่ใจในการดูแลกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้า พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ ผลิตสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ดูแลและ บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม อีกทั้งให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงานภายในองค์กรให้มีความสุข ทางาน อย่างปลอดภัย มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนอบรมพัฒนาบุคคลากร ให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบายหลักของบริษัทเสมอมา

            ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมด้าน CSR โดยแบ่งเป็น กิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพ และการส่งเสริมวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เช่น การบริจาค โลหิตเพื่อช่วยชีวิตกับผู้ป่วย กิจกรรมทาบุญวันสงกรานต์ในบริษัท รวมถึงการมีกิจกรรมร่วมกับสังคมชุมชน เน้นการร่วม ส่งเสริมให้การพัฒนาการศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในชุมขน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรม ร่วมทอดกระฐินและทาโรงทาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมการทาเตาเผาถ่าน น้าส้มควันไม้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขา หิน และในส่วนการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทก็ได้ตระหนักและดูแลให้อยู่ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิด ภาวะมลพิษต่อชุมชนรอบข้าง

            บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ยังคงมีความมุ่งมั่นในนโยบายที่จะให้องค์กรเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะยังคงมีความมุ่งมั่นร่วมกันภายใต้จิต อาสาและความเสียสละอย่างสืบเนื่องต่อไป