• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

นโยบาย CSR

นโยบายภาพรวม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Chief CSR) เป็นผู้รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดนโยบายในการมุ่งเน้นการทำ CSR จากภายในบริษัทสู่ชุมชนและสังคมภายนอก (inside out) ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทได้บ่งชี้ไว้ (Stakeholder) ได้แก่ พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าและเจ้าหนี้, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม” และ “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทำการตลาดที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เป็นธรรม สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 1. การกำกับดูแลองค์กร

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรมในการทำงาน ยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด และให้ความเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่วนรวม ทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูล มีการทบทวนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้