• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยทำการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด รวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ