• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สัมพันธภาพกับลูกค้า
            บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
              ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
              ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
              การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
              ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภํณฑ์ที่ผลิตได้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น                   และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของเรา
              พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  การให้คำแนะนำ  และการติดตามผลความคืบหน้าใน                   ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
            สัมพันธภาพกับคู่ค้า
            บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า (Supplier / Sub Contractor) โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้า/บริการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม