• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ GJS ซ่อม-สร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ วัดบ่อวิน

(7-8 พฤษภาคม 2563) บมจ. จี เจ สตีล จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และระบบน้ำใช้ในห้องสุขา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ วัดบ่อวิน  ในโครงการ GJS ซ่อม-สร้าง ประจำปี 2563 เพื่อช่วยให้การระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับเด็กให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โครงการ GJS ซ่อม-สร้าง วัดบ่อวิน

(7-8 พฤษภาคม 2563) บมจ. จี เจ สตีล จำกัด ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง บริเวณภายในวัดบ่อวิน หมู่ที่ 2 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในโครงการ GJS ซ่อม-สร้าง ประจำปี 2563 เพื่อช่วยให้ระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพระภิกษุสงฆ์และการดำเนินกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

(17 เมษายน 2563) บมจ. จี เจ สตีล สนับสนุนน้ำดื่ม แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   จัดโดยชมรมฟ้าใสและอาสาสมัครกู้ภัยเพียงเยี้ยงไท ศรีราชา จุดบ่อวิน   ซึ่งได้แจกข้าวกล่องให้ประชาชน  ณ ที่ทำการพุทธสมาคมเพียงเยี้ยงไท ศรีราชา จุดบ่อวิน


โครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ประจำปี 2563

(17-18 มีนาคม 2563)  บมจ. จี เจ สตีล จำกัด ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำน้ำผลไม้(ตามฤดูกาล), เจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวในโครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  (ชุมชนมาบเสมอ) ณ ศูนย์ดำรงธรรมหมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

(27 กุมภาพันธ์ 2563) บมจ. จี เจ สตีล  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลบ่อวิณ วัดสันติคีรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งจากการได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทำแผนของชุมชนและจากการระดมความคิดเห็นของชุมชนพบว่า จุดแข็งของชุมชนประเด็นหนึ่งคือมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน ทำให้สามารถมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน ซึ่งไม่มีประเด็นใดในแง่ลบที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องของแผนที่จะเสนอเพื่อทำโครงการกับเทศบาลฯ เช่น แผนการทำถนน การทำระบบไฟสองสว่างตามทางสาธารณะ เป็นต้น


โครงการเยี่ยมเยี่ยนเพื่อเสริมกำลังใจ ประจำปี  2563

( 21 กุมภาพันธ์ 2563) บมจ. จี เจ สตีล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน และเขาหิน, ผู้นำชุมชนท้องถิ่น, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการพัฒนาจิตอาสาในตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ได้ร่วมจัด “โครงการเยี่ยมเยียนเพื่อเสริมกำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุประจำปี 2563”  ที่อาศัยอยู่ในตำบลบ่อวิน โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของเยี่ยมเยียมเพื่อใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวของประชากรในชุมชน