• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับ GJS. เรานำหลักการไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมในระบบการจัดการ: มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็นและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เราจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากวัสดุเหลือใช้นำกลับมารีไซเคิล เพื่อกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จัดให้มีระบบบำบัดคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อมลภาวะ รวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการภายในโรงงาน 100 %  และเพื่อให้มั่นใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม GJS ได้นำเอาระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 เข้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ และมีการตรวจให้การรับรองในปี 2020 โดยมีแผนการตรวจรับรองระบบ ทุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานยังคงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการกระบวนจัดทำกิจกรรม CSR กับชุมชนโดยรอบ

Material from recycle scrap
Bag Filter
         Water Treatment Plant