• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption policy) 

[อ่านต่อ...]

คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

[อ่านต่อ...]


นโยบายการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง 
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองสามารถกระทำได้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ เป็นไปตามปกติของเทศกาลและประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าที่เหมาะสม และถูกต้องตามกาลเทศะ ไม่เป็นการให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่ขัดต่อกฎหมาย โดยคำนึงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดไว้ [อ่านต่อ..] 


บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดๆ หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ [อ่านต่อ..] 


การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้องดำเนินการในนามบริษัทด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงและไม่เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนในบุคคลใด หน่วยงานใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ [อ่านต่อ..] 


บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนและทันเวลาต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อย ผ่านรายงานประจำปี Website ของบริษัท และช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ [อ่านต่อ..] 


บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธุรกิจ จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท [อ่านต่อ..] 

[นโยบายการจัดเก็บ การเข้าถึง การรักษาและการสำรองข้อมูลทางการเงิน]ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส และข้อเสนอแนะ

ช่องทางที่ 1
แผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
โทร. 02-267-8222 ต่อ 5610, 5611 E-Mail : IA@gsteel.com 
หรือส่งไปรษณีย์มาที่ :
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


ช่องทางที่ 2
แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department)
โทร. 038-345950 ต่อ 1320, 061-7575050 E-Mail : hr@gjsteel.co.th
หรือตู้รับคำร้องเรียน :จุดที่ 1 ตู้ฟ้าบริเวณด่านสกัดที่ 1

จุดที่ 2 ตู้ฟ้าบริเวณด่านสกัดที่ 2

จุดที่ 3 ตู้ฟ้าบริเวณหน้าสำนักงาน Pulpit Roll Shop

จุดที่ 4 ตู้ฟ้าบริเวณหน้าโรงอาหาร


กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
โทร. 02-2678222 ต่อ 5151, 1559 E-Mail : compliance@gjsteel.co.th
หรือส่งไปรษณีย์มาที่ :
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500