• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

แจ้งมติคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561

Nov 25, 2019 | | ข่าวสารบริษัท | 0 ผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เรียนแจ้งมติในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง