• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 ปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1
  358 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพการทำงาน วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและคำนึงถึงการใช้ทรพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ  น้ำ ฯลฯ รวมไปถึงการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง และมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันกำหนดนโยบายเป้าหมายแผนงานตลอดจนมาตรการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม โดยนโยบายนี้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท   บริษัทรณรงค์ให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับลักษณะของงาน อาทิ การประหยัดไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิต การนำกลับมาใช้ของน้ำจากกระบวนการผลิตเป็นต้น ทั้งนี้ทุกกระบวนการวางแผนงานของบริษัทจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญทุกกระบวนการประฏิบัติงานโดยถือเป็นส่วนของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ดาวน์โหลดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ชื่อไฟล์ ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 65