• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ชื่อไฟล์ ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W2) (ครั้งสุดท้าย) 17
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W3) 1
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W2) 3
คำชี้แจงผลประกอบการ
คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับ ไตรมาสที่หนึ่งปี 2558 0
คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557 0
คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 0
รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557
รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3") 1
รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2") 0
อื่นๆ
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2553 ("GJS-W3") 0
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2") 1
แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าที่บริหาร 0
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2-4 0
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 1
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอำนาจกรรมการ 0
ชี้แจงกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลใจวงจำกัดเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 1
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว๊บไซต์ของบริษัท 0
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 0
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท 1
ความคืบหน้าการนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 0