• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อไฟล์ ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบซีดีรอม 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 0
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 – ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 0
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 0
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 0
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560